BAŞVURU KOŞULLARI


Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 6
(1) Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programları dışında, adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.
(2) ALES puanı ve puan türü, programı açan anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda bulunabileceklerine karar verebilir.
(4) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.
(5) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.
Yüksek lisans programlarına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 7
(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4 katsayı üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
b) ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.
c) ÜDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ya da enstitü yönetim kurulu kararı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.
d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
(2) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.
Doktora programına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 8
(1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 olması gerekir. Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0 olması gerekir.
b) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu adayların, ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 70 tam puan almaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçları, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir. Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranların TUS’dan en az 50 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bilimleri II nci bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan adaylarda, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.
c) Doktora programına başvuran adayların ÜDS’den en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
ç) Adaylar, mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.
d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
Sanatta yeterlik programlarına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 9
 (1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.
b) ALES’den sözel türde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.
c) ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
ç) Adaylar, mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden sanatta yeterlik yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.
d) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.
e) ALES puanının katkısının % 50’den az olmaması koşuluyla, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo inceleme sonucunun % 30’u dikkate alınarak, ilgili anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları
MADDE 10
(1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:
a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nin Türkçe bildiğine ilişkin sınavını başarmaları gerekir.
b) Doktora veya sanatta yeterlik için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
c) Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yüksek öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.
Bilimsel hazırlığa öğrenci kabulü
MADDE 11
(1) Bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerine göre kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.
(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
(5) Süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir.
Özel öğrenci başvuru ve kabulü
MADDE 12
(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.
(2) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13
(1) İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim veya anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(2) Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir.
Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler
MADDE 14
(1) Lisansüstü programlara başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.
(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
b) Yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans/yüksek lisans diplomasına eşdeğer lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti: yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsiz olduğunu belirten öğrenci durum belgesi,
d) Başvuru koşullarında talep edilmişse referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair açıklayıcı belge ve bildirimler.
Eşdeğerlikler
MADDE 15
(1) Başvuruda aranan ALES ve ÜDS puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:
a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.
b) KPDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca ÜDS’ye eşdeğer sayılabilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 16
(1) Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
19 Ağustos 2010 , Perşembe